Zmeny pravidiel 

Vyhlásenie dodávateľa a informačné osvedčenie INF 4

 • Preukazovanie a overovanie preferenčného pôvodu tovaru v rámci vnútro unitárneho obchodu je novo upravené vo VNCKÚ (čl. 61 - 66). S použitím VNCKÚ končí platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1207/2001, ktoré túto problematiku doteraz upravovalo. 
 • Znenie vyhlásenia dodávateľov k preferenčnému pôvodu tovaru (príloha č. 22-15 a 22-16 VNCKÚ) zostáva zachované. 
 • Vyhlásenie dodávateľa k nepreferenčnému pôvodu tovaru (príloha č. 22-17 a 22-18 VNCKÚ) zaznamenalo vo vlastnom znení zmeny. 
 • Predlžuje sa platnosť dlhodobého vyhlásenia dodávateľa z jedného roka až na dva roky odo dňa, keď bolo vystavené (čl. 62 ods. 1 VNCKÚ). 
 • Platnosť spätne vystaveného dlhodobého vyhlásenia dodávateľa je ponechaná až na dva roky. Koniec platnosti spätne vystaveného dlhodobé vyhlásenie dodávateľa je dňom jeho vystavenia (čl. 62 ods. 2 VNCKÚ).

Lehoty pre vydanie a overenie osvedčenia INF 4, ktorými sa overuje správnosť vyhlásení dodávateľa, sa novo stanovujú nasledovne (čl. 64 ods. 3, čl. 66 ods. 1 a 5 VNCK):

 • colné orgány vydajú dodávateľovi INF 4 do 90 dní od doručenia jeho žiadosti, 
 • vývozca predloží colným orgánom INF 4 do 120 dní od ich žiadosti a 
 • v rámci colnej spolupráce overenie INF 4 prebehne do 150 dní odo dňa žiadosti o overenie

Vyhlásenie dodávateľa vystavené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1207/2001 pred dátumom 1.5.2016 sú naďalej platné na obdobie, na ktoré sú vystavené.

Pravidlá nepreferenčného pôvodu tovaru

Zavedenie podmienky splnenia minimálnych operácií pre všetky druhy tovaru (čl. 34 DNCKÚ). Pre tovary uvedené na zozname v prílohe DNCKÚ (čl. 32 a príloha 22-01 DNCKÚ) sú zavedené konkrétne kritériá/pravidlá určovania nepreferenčného pôvodu tovaru podľa druhu tovaru. Používané konkrétne kritériá pre určenie pôvodu sú: 

 • nomenklatúrne - tzv. tarifné skok (položku sadzobníka), 
 • hodnotová - na základe pridanej hodnoty, hodnoty materiálov, apod. 
 • určitý výrobný postup, 
 • kombinácia predchádzajúcich typov podmienok. 

Pre ostatné tovary, ktoré nie sú uvedené v prílohe 22-01 DNCKÚ platí doteraz platné a známe všeobecné kritérium pôvodu (čl. 60 ods. 2 CKÚ): "Tovar, na ktorého výrobe sa podieľa viac ako jedna krajina alebo územie , sa považuje za tovar pochádzajúci z krajiny alebo územia, kde došlo k jeho poslednému podstatnému hospodársky odôvodnenému spracovanie alebo prepracovanie, ktoré bolo vykonané v podnikoch na to určených a ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby. "

Príloha 22-01 DNK (EÚ) 2015_2446 - Úvodné poznámky a zoznam podstatných spracovateľských operácií alebo operácií opracovania, ktoré zakladajú nepreferenčný pôvod


Upravené preukazovania nepreferenčného pôvodu tovaru (článok 61 Colného kódexu Únie):

Pri dovoze do EÚ: 

 • nie je stanovená forma preukázania pôvodu tovaru osvedčením o nepreferenčnom pôvode (Certificate of origin) - článok 61 odsek 1 a 2 Colného kódexu Únie, 
 • možno preukazovať pôvod akýmkoľvek dokladom a podkladmi, z ktorých vyplýva, že uvádzaný pôvod je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, napr. aj formou dotazníka, atď., 
 • len pre špeciálne nepreferenčné dovozné opatrenia je stanovené osvedčenie o nepreferenčnom pôvode (Certificate of origin) (článok 57 až 59 a príloha 22-14 VNK k CKÚ). 

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru - Certificate of Origin - Príloha  VNK CKÚ


Pri vývoze z EÚ: 

 • nie je stanovená forma preukázania pôvodu tovaru osvedčením o nepreferenčnom pôvode (Certificate of origin) - článok 61 odsek 3 Colného kódexu Únie, 
 • naďalej doklad o nepreferenčnom pôvode v SR vystavujú regionálne komory SOPK.

GSP - Systém registrovaných vývozcov (REX)

Zavedenie systému REX začalo podľa pracovného programu Komisie od 1. 1. 2017 (pozri UCC WP - Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255 / EÚ z 29. apríla 2014).

Zavedenie registrovaného vývozcu (článok 37 odsek 21 Delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2015/2447, čl. 79 a 85 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2446): 

 • bude na strane EÚ, ale aj na strane rozvojových a najmenej rozvinutých krajín, a tiež na strane Nórska, Švajčiarska a po splnení podmienok aj Turecka, 
 • bude sa jednať iba o registrácii, na základe žiadosti (článok 86 a príloha 22-06 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2446). 

Vznikne centrálna databáza zaregistrovaných vývozcov s prístupom pre colné správy EÚ, príslušné orgány rozvojových krajín a najmenej rozvinutých krajín.  

Takisto budú zapojené Nórsko a Švajčiarsko, po splnení podmienok aj Turecko. Prístup do databázy bude aj pre verejnosť (článok 80, 82 - 90 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2446). 

Všetky členské štáty EÚ začne registrácii vývozcov / pristúpi k systému REX k 1. 1. 2017 (článok 85 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2446).

GSP - Zmena v systéme registrovaných vývozcov (REX)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2093 z 29. novembra 2016 o výnimke, pokiaľ ide o dátum uplatňovania systému zaregistrovaných vývozcov na vývoz zo zámorských krajín a území aplikuje výnimku zo systému registrovaných vývozcov (REX).

Vo všetkých listoch sa uvádza, že zámorské krajiny a územia budú schopné uplatňovať systém REX od 1. januára 2020.

So zreteľom na tieto žiadosti a aby sa zámorským krajinám a územiam poskytol čas na prípravu na uplatňovanie systému REX, je vhodné udeliť týmto ZKÚ výnimku týkajúcu sa systému zaregistrovaných vývozcov a umožniť im, aby články 21 až 35 a články 54, 55 a 56 prílohy VI k rozhodnutiu 2013/755/EÚ uplatňovali po 1. januári 2017.

Pre rozvojové krajiny a zámorské krajiny je povolené postupné pristupovanie k REX (vždy k 1. januáru) - Uplatnenie REX najneskôr do 30. 6. 2020 (čl. 79 VNCKÚ). 

Preukazovanie pôvodu bude zabezpečené formou "Vyhlásenia o pôvode", ktorá bude v troch jazykoch - EN, FR a ES (článok 92 a príloha 22-07 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2447). Vývozcovia z Únie budú používať "Vyhlásenie o pôvode" od 1.1.2017 (čl. 85 VNK CKÚ) - Toto "Vyhlásenie o pôvode" nahradí súčasné osvedčenia FORM A, náhradné FORM A, vyhlásenie na faktúre (GSP), aj osvedčenia EUR.1 vystavované na účely kumulácie. 

Platnosť "Deklarácie o pôvode" je 12 mesiacov (článok 99 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2447). 

Platnosť náhradného dokladu o pôvode "Deklarácia o pôvode" je 12 mesiacov odo dňa vystavenia originálu vyhlásenia o pôvode (článok 101 a príloha 22-20 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2447).

Pre neregistrovaných vývozcov na prechodné obdobie jedného roka od pristúpenia k REX bude možný súbeh dôkazov pôvodu náhradného osvedčenia FORM A, osvedčení EUR.1 a "Deklarácie o pôvode" v EÚ (článok 85 pre EÚ Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2015/2447) a osvedčenie FORM A a "Deklarácia o pôvodu" v rozvojových krajinách (ďalej len RK) a najmenej rozvinutých krajinách (ďalej len NRK, (článok 79 pre RK a zámorské krajiny). 

U RK a zámorských krajín na žiadosť môže Komisia predĺžiť obdobie o šesť mesiacov. 

Pre uplatnenie preferenčného zaobchádzania pri dovoze tovaru do EÚ v rámci REX bude musieť deklarant do colného vyhlásenia uvádzať odkaz na "Deklaráciu o pôvode" a u registrovaného vývozcu sa bude musieť tiež uvádzať číslo registrácie vývozcu (čl. 102 ods. 1 VNCKÚ). 

Dôjde tiež k zavedeniu príslušných kódov certifikátov databázy TARIC. 

Zmena termínov na overovanie deklarácie o pôvode (článok 109 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2447), čo bude 6 mesiacov maximálne však 8 mesiacov a najviac na dve žiadosti. 

Ďalej čl. 81 VNCKÚ stanovuje dátum uplatňovania niektorých ustanovení vzhľadom na nadobudnutie platnosti REX. 

Schválený vývozca

Žiadať môžu iba vývozcovia usadení na colnom území Únie (článok 67 Vykonávacieho nariadenia Komisie 2015/2447). 

Vývozca, ktorý často vyváža tovar z iného členského štátu, než v ktorom je usadený, už nemusí mať rozšírené povolenie od colných orgánov k potvrdzovaniu preferenčného pôvodu tovaru. V týchto prípadoch, keď vývozca vyváža tovar z iného členského štátu, preukazovanie preferenčného pôvodu tovaru sa bude vykonávať iba na základe povolenia schváleného vývozcu. (Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 1207/2001 - zrušený) 

Elektronický systém na výmenu a uchovanie informácií pre žiadosti a rozhodnutie sa nevzťahuje na rozhodnutia s povoleniami schválených vývozcov (článok 67 Vykonávacieho nariadenia Komisie 2015/2447).  

Povolenia schváleného vývozcu vystavené pred 1.5.2016 zostávajú v platnosti - opätovné posúdenie povolenia po 1.5.2016 sa neuplatnia na povolenie schválených vývozcov podľa článkov 97v a 117 nariadenia (EHS) č. 2454/93 (článok 250 - 251 Delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2015/2446).

Záväzná informácia o pôvode tovaru (ZINPT)

 • Platnosť ZINPT je 3 roky (článok 33 ods. 3 Colného kódexu Únie). 
 • ZINPT je záväzná aj pre držiteľov rozhodnutia vo vzťahu k colným orgánom (čl. 33 ods. 2 CKÚ). 
 • ZINPT, ktorá bola vydaná na základe nepresných alebo neúplných údajov žiadateľa, sa novo vyhlási za neplatnú (článok 34 odsek 4 Colného kódexu Únie). 
 • ZINPT sa nedá zmeniť (článok 34 odsek 6 Colného kódexu Únie). 
 • Ak nie je pre podanie žiadosti o ZINPT zavedený elektronický systém, môžu členské štáty povoliť podania žiadosti a oznámiť rozhodnutie iným spôsobom (článok 19 odsek 3 a článok 21 Delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2015/2447). 
 • Zmena formulára rozhodnutia ZINPT (príloha 12-02 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2015/2446). 
 • Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií už platné 1.5.2016 zostávajú v platnosti po dobu stanovenú v daných rozhodnutiach. Takéto rozhodnutie je od 1. 5. 2016 záväzné pre colné orgány, ako aj pre držiteľov rozhodnutia (článok 252 Delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2015/2447).

Príloha 12-02 VNK (EÚ) 2015-2447 - Žiadosť a rozhodnutie o ZIN k pôvodu tovaru