Nepreferenčný pôvod

Nepreferenčný pôvod


Článok 59 Colného kódexu Únie

Rozsah pôsobnosti

V článkoch 60 a 61 sa ustanovujú pravidlá určovania nepreferenčného pôvodu tovaru na účely uplatňovania:

a) Spoločného colného sadzobníka s výnimkou opatrení uvedených v článku 56 ods. 2 písm. d) a e);

b) iných opatrení, ako sú sadzobné opatrenia, ustanovených predpismi Únie upravujúcimi osobitné oblasti týkajúce sa obchodu s tovarom; a

c) iných opatrení Únie týkajúcich sa pôvodu tovaru.


Článok 60 Colného kódexu Únie

Získanie pôvodu tovaru

1. Za tovar, ktorý má pôvod v jedinej krajine alebo na jedinom území, sa považuje tovar úplne získaný v takejto krajine alebo na takomto území. (pozri znenie čl. 31 DNK k CKÚ nižšie) 


Článok 31 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446

Tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území (Článok 60 ods. 1 kódexu)

Za tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území sa považuje tento tovar:

 • a) nerastné produkty vyťažené v danej krajine alebo na danom území;
 • b) rastlinné produkty zozbierané v danej krajine alebo na danom území;
 • c) živé zvieratá narodené a chované v danej krajine alebo na danom území;
 • d) produkty získané zo živých zvierat chovaných v danej krajine alebo na danom území;
 • e) produkty lovu a rybolovu vykonávaného v danej krajine alebo na danom území;
 • f) produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami, ktoré sú registrované v príslušnej krajine alebo na príslušnom území a ktoré sa plavia pod vlajkou tejto krajiny alebo územia, z mora mimo teritoriálnych vôd krajiny;
 • g) tovar získaný alebo vyrobený na palube spracovateľských plavidiel z produktov uvedených v písmene f), ktoré majú pôvod v danej krajine alebo na danom území, za predpokladu, že takéto spracovateľské plavidlá sú v uvedenej krajine alebo na uvedenom území registrované a že sa plavia pod jej/jeho vlajkou;
 • h) produkty získané z morského dna alebo z pôdy pod morským dnom mimo teritoriálnych vôd za predpokladu, že daná krajina alebo dané územie má výhradné práva na využívanie tohto morského dna alebo tejto pôdy pod morským dnom;
 • i) odpad a zvyškové produkty získané z výrobných operácií a použité výrobky, ak boli zozbierané v danej krajine alebo na danom území a ak sú vhodné len na opätovné získanie surovín;
 • j) tovar vyrobený v danej krajine alebo na danom území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až i).

Článok 60 Colného kódexu Únie 

2. Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac ako jedna krajina alebo územie, sa považuje za tovar s pôvodom v krajine alebo na území, kde sa vykonalo jeho posledné, podstatné a hospodársky odôvodnené zušľachtenie alebo prepracovanie, a to v podnikoch vybavených na tento účel, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby. (pozri znenie článkov 32 až 34 DNK  a nasledujúce k CKÚ nižšie)


Článok 32 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2446

Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac ako jedna krajina alebo jedno územie (Článok 60 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru uvedeného v prílohe 22-01 sa predpokladá, že sa podrobil poslednému podstatnému spracovaniu alebo opracovaniu, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby, v tej krajine alebo na tom území, kde sú splnené pravidlá stanovené v uvedenej prílohe alebo ktorá (resp. ktoré) sa na základe týchto pravidiel určí.

Článok 33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2 446

Operácie spracovania alebo opracovania, ktoré nie sú hospodársky odôvodnené (Článok 60 ods. 2 kódexu)

Operácia spracovania alebo opracovania vykonaná v inej krajine alebo na inom území sa nepovažuje za hospodársky odôvodnenú, ak sa na základe dostupných skutočností zistí, že účelom takejto operácie bolo vyhnúť sa uplatňovaniu opatrení podľa článku 59 kódexu.

Na tovar v prílohe 22-01 sa uplatňujú zvyškové pravidlá kapitoly pre daný tovar.

V prípade tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha 22-01, platí, že ak sa posledné opracovanie alebo spracovanie nepovažuje za hospodársky odôvodnené, predpokladá sa, že tovar sa podrobil poslednému podstatnému a hospodársky odôvodnenému spracovaniu alebo opracovaniu, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby, v tej krajine alebo na tom území, kde má pôvod väčšia časť materiálov určená na základe hodnoty materiálov.

Úvodné poznámky a zoznam podstatných spracovateľských operácií alebo operácií opracovania, ktoré zakladajú nepreferenčný pôvod - Príloha 22-01 DNK CKÚ

Osvedčenie o pôvode pre určité výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia - Príloha 22-14 VNK CKÚ

Článok 34 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2446

Minimálne operácie (Článok 60 ods. 2 kódexu)

Za podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie sa na účely nadobudnutia pôvodu nepovažujú tieto operácie:

 • a) operácie, ktoré majú zabezpečiť zachovanie výrobkov v dobrom stave počas prepravy a skladovania (vetranie, rozloženie, sušenie, odstránenie poškodených častí a podobné operácie) alebo operácie, ktorými sa uľahčí odoslanie alebo preprava;
 • b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, zatrieďovania, párovania, umývania, narezania;
 • c) zmeny balenia a rozdeľovanie a skladanie zásielok, jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;
 • d) zostavenie tovaru do súprav alebo kompletov alebo upravenie na predaj;
 • e) pripevnenie značiek, štítkov alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;
 • f) jednoduchá montáž častí a súčasti výrobkov, aby tvorili kompletný výrobok;
 • g) demontáž alebo zmena použitia;
 • h) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až g).

Článok 35 Delegovné nariadenie Komisie 2015/2446

Príslušenstvo, náhradné diely alebo nástroje (Článok 60 kódexu)

1. Príslušenstvo, náhradné diely alebo nástroje, ktoré sú dodané s ktorýmkoľvek tovarom uvedeným v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry a ktoré sú súčasťou jeho bežného vybavenia, sa považujú za predmety s rovnakým pôvodom ako daný tovar.

2. Podstatné náhradné diely určené na použitie s ktorýmkoľvek tovarom uvedeným v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry, ktorý bol predtým prepustený do voľného obehu v Únii, sa považujú za tovar s rovnakým pôvodom ako daný tovar v prípade, že by začlenenie týchto podstatných náhradných dielov vo fáze výroby nebolo zmenilo jeho pôvod.

3. Podstatné náhradné diely na účely tohto článku sú diely, ktoré sú:

 • a) komponenty, bez ktorých nemožno zaistiť riadne fungovanie zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla, ktoré boli prepustené do voľného obehu alebo predtým vyvezené, a
 • b) charakteristické pre tento tovar a
 • c) určené na bežnú údržbu a na výmenu dielov rovnakého druhu, ktoré sú poškodené alebo sa stali nepoužiteľné.

Článok 36 Delegované nariadenie Komisie 2015/2446

Neutrálne prvky a balenie (Článok 60 kódexu)

1. Na určenie toho, či má tovar pôvod v určitej krajine alebo na určitom území, sa nezohľadňuje pôvod týchto prvkov:

 • a) energia a palivo;
 • b) zariadenie a vybavenie;
 • c) stroje a nástroje;
 • d) materiály, ktoré nie sú a ani nemajú byť súčasťou konečného zloženia tovaru.

2. Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (12) obalové materiály a obaly na účely zatriedenia považujú za súčasť výrobku, na účely určenia pôvodu sa na ne neprihliada okrem prípadov, keď je pravidlo v prílohe 22-01 pre dotknutý tovar založené na percentuálnom podiele pridanej hodnoty.


(12) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


Článok 61 Colného kódexu Únie

Dôkaz o pôvode

1. Ak bol pôvod tovaru v colnom vyhlásení určený podľa colných predpisov, môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby preukázal pôvod tovaru.

2. Ak bol dôkaz o pôvode tovaru poskytnutý podľa colných predpisov alebo iných právnych predpisov Únie upravujúcich osobitné oblasti, môžu colné orgány v prípade odôvodnenej pochybnosti požadovať dodatočný dôkaz potrebný na zabezpečenie toho, že uvádzaný pôvod tovaru je v súlade s pravidlami ustanovenými príslušnými právnymi predpismi Únie.

3. Ak si to vyžadujú potreby obchodu, môže sa v Únii vydať doklad, ktorý osvedčuje pôvod tovaru, v súlade s pravidlami pôvodu platnými v krajine alebo na území určenia, alebo akoukoľvek inou metódou určenia krajiny, kde bol tovar úplne získaný alebo kde sa vykonala jeho posledná podstatná zmena.


Článok 62 Colného kódexu Únie

Delegovanie právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 284 prijímať delegované akty, v ktorých ustanoví pravidlá, na základe ktorých sa tovar, pri ktorom sa na účely uplatňovania opatrení Únie uvedených v článku 59 požaduje určenie nepreferenčného pôvodu, považuje za tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území alebo za tovar, ktorého posledné, podstatné a hospodársky odôvodnené zušľachtenie alebo prepracovanie sa uskutočnilo v tejto krajine alebo na tomto území, a to v podnikoch vybavených na tento účel, pričom výsledkom je nový výrobok alebo toto spracovanie alebo opracovanie predstavuje dôležitý stupeň výroby, v súlade s článkom 60.


Článok 63 Colného kódexu Únie

Prenos vykonávacích právomocí

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme procesné pravidlá vzťahujúce sa na poskytovanie a overovanie dôkazov o pôvode podľa článku 61.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 285 ods. 4.  

Chcem vedieť viac, kontaktujte nás pre poradenstvo, konzultácie, projekty: