Dodávateľské vyhlásenia

Postupy na uľahčenie vydávania alebo vyhotovovania dôkazov o pôvode

Problematiku vydávania vyhlásení dodávateľov upravuje v rámci unitárnych colných predpisov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Bolo uverejnené v  Úradnom vestníku Euróskej únie časti L 343 dňa 29. decembra 2015.

Článok 61

Vyhlásenia dodávateľov a ich použitie (článok 64 ods. 1 kódexu)

1. Ak dodávateľ poskytuje vývozcovi alebo obchodníkovi informácie nutné na určenie statusu pôvodu tovaru t na účely ustanovení, ktorými sa upravuje preferenčný obchod medzi Úniou a určitými krajinami alebo územiami (status preferenčného pôvodu), dodávateľ tak robí prostredníctvom vyhlásenia dodávateľa.

Pre každú zásielku tovaru sa vyhotoví osobitné vyhlásenie dodávateľa s výnimkou prípadov stanovených v článku 62 tohto nariadenia.

2. Dodávateľ vyhlásenie zahrnie na obchodnú faktúru vzťahujúcu sa na uvedenú zásielku, na dodací list alebo akýkoľvek iný obchodný doklad, v ktorom je dotknutý tovar opísaný dostatočne podrobne na to, aby sa dal identifikovať.

3. Dodávateľ môže vyhlásenie poskytnúť kedykoľvek, dokonca aj po dodaní tovaru.

Článok 62

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (článok 64 ods. 1 kódexu)

1. Ak dodávateľ pravidelne dodáva vývozcovi alebo obchodníkovi zásielky tovaru a očakáva sa, že všetok tento tovar bude mať rovnaký status pôvodu, dodávateľ môže poskytnúť jedno vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na viacnásobné zásielky uvedeného tovaru (dlhodobé vyhlásenie dodávateľa).

2. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa vyhotovuje pre zásielky odosielané v určitom časovom období a uvádzajú sa v ňom tri dátumy:

a) dátum vyhotovenia vyhlásenia (dátum vydania);

b) dátum začiatku daného obdobia (dátum začiatku), ktorý nesmie byť viac ako 12 mesiacov pred dátumom vydania alebo viac ako šesť mesiacov po dátume vydania;

c) dátum skončenia daného obdobia (dátum skončenia), ktorý nesmie byť viac ako 24 mesiacov po dátume začiatku.

3. Dodávateľ okamžite informuje dotknutého vývozcu alebo obchodníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa nie je platné v súvislosti s niektorými alebo so všetkými zásielkami tovaru, ktoré sa dodali alebo sa majú dodať.

Článok 63

Vyhotovenie vyhlásení dodávateľa (článok 64 ods. 1 kódexu)

1. Pokiaľ ide o výrobky, ktoré získali status preferenčného pôvodu, vyhlásenia dodávateľa sa vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-15. Dlhodobé vyhlásenia dodávateľov pre uvedené výrobky sa však vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-16.

Príloha 22-15  Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré majú status preferenčného pôvodu

Príloha 22-16 Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré majú status preferenčného pôvodu

2. Pokiaľ ide o výrobky, ktoré boli prepracované alebo zušľachtené v Únii bez toho, aby získali status preferenčného pôvodu, sa vyhlásenia dodávateľa vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-17. Dlhodobé vyhlásenia dodávateľa sa však vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-18.

Príloha 22-17  Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu

Príloha 22-18  Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu

3. Vo vyhlásení dodávateľa sa musí uvádzať dodávateľov vlastnoručný podpis. Ak sú však vyhlásenie dodávateľa aj faktúra vyhotovené elektronicky, môžu byť potvrdené elektronicky alebo dodávateľ môže dať vývozcovi alebo obchodníkovi písomný záväzok, ktorým akceptuje úplnú zodpovednosť za každé vyhlásenie dodávateľa, ktorým sa identifikuje, ako keby bol vyhlásenie dodávateľa vlastnoručne podpísal.

Článok 64

Vydávanie informačných osvedčení INF 4 (článok 64 ods. 1 kódexu)

1. Colné orgány môžu vývozcu alebo obchodníka požiadať, aby od dodávateľa získal informačné osvedčenie INF 4, ktoré potvrdzuje presnosť t a pravosť vyhlásenia dodávateľa.

2. Na základe žiadosti dodávateľa colné orgány členského štátu, v ktorom bolo vyhotovené vyhlásenie dodávateľa, vydávajú informačné osvedčenie INF 4 na tlačive uvedenom v prílohe 22-02 v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré sú v nej stanovené. Tieto orgány môžu požadovať akékoľvek dôkazy a môžu vykonávať kontroly dodávateľových účtov alebo iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.

3. Colné orgány vydávajú dodávateľovi informačné osvedčenie INF 4 do 90 dní od doručenia jeho žiadosti, pričom uvádzajú, či je vyhlásenie dodávateľa presné a pravé.

4. Colný orgán, ktorý dostal žiadosť o vydanie informačného osvedčenia INF 4, uchováva tlačivo žiadosti aspoň tri roky alebo v prípade potreby dlhšie s cieľom zaistiť súlad s ustanoveniami, ktorými sa upravuje preferenčný obchod medzi Úniou a určitými krajinami alebo územiami.

Príloha 22-02  Informačné osvedčenie INF 4 a žiadosť o informačné osvedčenie INF 4

Článok 65

Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi (článok 64 ods. 1 kódexu)

Colné orgány si navzájom pomáhajú pri kontrole presnosti informácií uvedených vo vyhláseniach dodávateľov.

Článok 66

Kontrola vyhlásení dodávateľov (článok 64 ods. 1 kódexu)

1. Ak vývozca nedokáže predložiť informačné osvedčenie INF 4 do 120 dní od žiadosti od colných orgánov, colné orgány členského štátu vývozu môžu požiadať colné orgány členského štátu, v ktorom bolo vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, aby potvrdili pôvod dotknutých výrobkov na účely ustanovení, ktorými sa upravuje preferenčný obchod medzi Úniou a určitými krajinami.

2. Na účely odseku 1 colné orgány členského štátu vývozu zasielajú colným orgánom členského štátu, v ktorom bolo vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, všetky dostupné informácie a doklady a uvádzajú dôvody svojho pátrania.

3. Na účely odseku 1 colné orgány členského štátu, v ktorom bolo vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, môžu dodávateľa požiadať o dôkazy alebo uvedené vyhlásenie vhodným spôsobom overiť.

4. Colným orgánom žiadajúcim o overenie sa poskytnú informácie o výsledkoch čo najskôr prostredníctvom informačného osvedčenia INF 4.

5. Ak do 150 dní odo dňa žiadosti o overenie nepríde žiadna odpoveď alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pôvodu dotknutého tovaru, colné orgány krajiny vývozu vyhlásia dôkaz o pôvode vyhotovený na základe vyhlásenia dodávateľa za neplatný.


Školenia pre Vašich pracovníkov k vyhláseniam dodávateľov, prezenčne, interne, dištančne, vyberte si formu konania a kontaktujte nás: