Zmeny v Dohovore CITES

25.02.2019

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/220 zo 6. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

"Článok 5b

Špecifický obsah povolení a potvrdení pre živé nosorožce a živé slony

Povolenia a potvrdenia vydané podľa článku 4 alebo článku 5 nariadenia (ES) č. 338/97 na dovoz alebo opätovný vývoz živých nosorožcov alebo živých slonov z populácií uvedených v prílohe B k uvedenému nariadeniu musia zahŕňať podmienku stanovujúcu, že rohovina alebo slonovina z týchto živočíchov alebo z ich potomstva nesmie vstúpiť do komerčného obchodu ani komerčných činností v rámci Únie. Okrem toho nesmú byť živé nosorožce ani živé slony z týchto populácií predmetom trofejného lovu mimo ich historického areálu výskytu.";

2.

Prílohy VII a VIII sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uverejnené 7.2.2019 v Bruseli