Zmena Protokolu 1 Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

20.02.2019

Rozhodnutie podvýboru EÚ a Ukrajiny pre clá č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorým sa nahrádza Protokol I k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou týkajúci sa vymedzenia pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce [2019/101]

Podvýbor EÚ a Ukrajiny pre clá, 

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 26 ods. 2,

so zreteľom na protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1) V článku 26 ods. 2 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len "dohoda") sa v súvislosti s pravidlami pôvodu odkazuje na protokol I k dohode (ďalej len "protokol I").

(2) Dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 2017.

(3) V článku 39 protokolu I k dohode sa stanovuje, že Podvýbor pre clá zriadený podľa článku 83 kapitoly 5 hlavy IV dohody môže prijať zmeny ustanovení uvedeného protokolu a nahradiť pravidlá pôvodu stanovené v uvedenom protokole.

(4) Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len "dohovor") je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu v súčasnosti platné v krajinách paneuro-stredomorskej oblasti jediným právnym aktom.

(5) Európska únia dohovor podpísala 15. júna 2011. Spoločný výbor zriadený podľa článku 3 ods. 1 dohovoru 16. mája 2017 rozhodol, že Ukrajina by mala byť prizvaná, aby pristúpila k dohovoru (3).

(6) Európska únia uložila svoju listinu o prijatí u depozitára dohovoru 26. marca 2012. Ukrajina uložila svoju listinu o prijatí u depozitára dohovoru 19. decembra 2017. V dôsledku toho a na základe uplatnenia článku 10 ods. 2 a 3 dohovoru nadobudol dohovor platnosť vo vzťahu k Únii 1. mája 2012 a vo vzťahu k Ukrajine 1. februára 2018.

(7) Protokol I by sa preto mal nahradiť novým protokolom odkazujúcim na dohovor,

prijala toto rozhodnutie:

Článok 1

Protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a v Úradnom vestníku Ukrajiny.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

V Bruseli 21. novembra 2018

Za Podvýbor EÚ a Ukrajiny pre clá

Predseda

F.P. DE PINNINCK

Tajomníci

D. WENCEL

N. BILOUS