Dohoda o zóne voľného obchodu EÚ - Japonsko platná od 1.2.2019

20.02.2019

Európska komisia zverejnila oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve v Úradnom vestníku dňa 11. januára 2019.

Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve (1) podpísaná v Tokiu 17. júla 2018 nadobudla platnosť 1. februára 2019.