Čo priniesla Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK

16.01.2021

Dôsledky rozhodnutia UK odísť z jednotného trhu a colnej únie pre UK a

výhody obchodu medzi EÚ a UK plynúce pre EÚ z dohody o zóne voľného obchodu

Obchod s tovarom

 • Tovar z UK už nepožíva výhody voľného pohybu tovaru, čo vedie k väčšej byrokracii pre podniky a úpravy v dodávateľských reťazcoch medzi EÚ a UK
 • Colné formality a kontroly tovaru z UK pri vstupe do EÚ, s väčším oneskorením na hraniciach
 • DPH a prípadne spotrebné dane napr. na alkoholické nápoje, tabakové výrobky atď. pri dovoze vrátane online nákupov
 • Výrobcovia v UK, ktorí chcú dodávať na trh EÚ aj UK musia spĺňať obidva súbory noriem a predpisov a plniť všetky príslušné požiadavky na kontrolu zhody s normami EÚ, neexistuje totiž vzájomné uznávanie pri posudzovaní zhody
 • Vývoz potravín z EÚ musí mať platné zdravotné osvedčenia a hraničné kontroly sa bude vykonávať systematicky na tieto osvedčenia (fyto, veterina a pod.)
 • Nulové clá alebo kvóty na obchodovaný tovar, zabezpečenie nižších cien pre spotrebiteľov - za predpokladu, že sú splnené dohodnuté pravidlá pôvodu
 • Obchodníci môžu sami potvrdiť pôvod predávaného tovaru pri uplatnení "plnej kumuláciu" (tzn. aj hodnota spracovania sa tiež započítava do pôvodu, nielen použité materiály), čo uľahčuje dodržiavanie požiadavky k získaniu preferencie s nulovou sadzbou
 • Vzájomné uznávanie programov dôveryhodných obchodníkov

("Schválené hospodárske subjekty") zaisťuje ľahšie uplatňovanie colných formalít a plynulejší tok tovaru

 • Spoloční referenčná definícia medzinárodných štandardov a možnosť vyhlásiť zhodu výrobkov s nízkym rizikom na uľahčenie výrobcom dodávať na oba trhy
 • Osobitné opatrenia na uľahčenie výroby vína, organických látok, automobilový priemysel, farmaceutický a chemický priemysel

Obchod so službami,

digitálne služby a obstarávanie

 • Dodávatelia služieb v UK už nemajú výhody z "pôvodu tovaru" alebo "pasportizácie" napr. pre finančné služby, ktoré umožňujú automatický prístup na celý jednotný trh EÚ
 • Už viac sa nebude uznávať automaticky profesijná kvalifikácia: u lekárov, zdravotných sestier, zubných lekárov, farmaceutov, veterinárov, inžinierov alebo architektov a musia mať uznanú kvalifikáciu v každom členskom štáte, v ktorom chcú vykonávať prax
 • Prevádzkovatelia z UK už nemôžu dodávať audiovizuálne služby v EÚ s licenciou vydanou v UK
 • S dodávateľmi služieb alebo investormi z EÚ sú nebude zaobchádzané menej priaznivo ako s UK operátormi v UK a naopak
 • Uľahčenia pre krátkodobé pracovné cesty a dočasné vyslanie vysoko kvalifikovaných zamestnancov
 • Odstránenie neopodstatnených prekážok v oblasti digitálneho

obchodu, vrátane zákazu opatrení lokalizačných údajov pri rešpektovaní požiadaviek na ochranu údajov

 • Trh UK pre verejné obstarávanie sú otvorené pre uchádzačov z EÚ usadených v UK, na rovnakom základe, a naopak, aj pre malé obchody

Energie a klíma

 • UK sa už nezúčastňuje na bezproblémovom vnútornom fungovaní trh EÚ s energiou, ktorý zabezpečí efektívnejšie, lacnejšie, bezpečnejšie dodávky elektriny, plynu a ropy
 • UK už nie je súčasťou Obchodovania emisií EÚ (EU ETS) a jeho spoločného mechanizmu
 • UK už nie je členom Európskej agentúry pre atómovú energiu Energetické spoločenstvo (Euratom) a nemôže obchodovať jadrový materiál a technológie s Euratomom
 • Obchodovanie cez prepojovacie vedenia vďaka multiregiónu voľný trhový systém spájania
 • Záruky bezpečnosti dodávok energie
 • Offshore energetická spolupráca v Severnom mori
 • Vykonateľné záväzky voči Parížskej dohode a zákaz regresie v oblasti zmeny podnebia a uhlíkových cien, s možnosťou prepojenia s EÚ

a UK cenové režimy pre uhlík

 • Samostatná dohoda o bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie umožňujúcej prenos jadrového materiálu a technológií

Cestovanie

 • Už žiadny voľný pohyb osôb: štátni príslušníci UK už nemôžu slobodne pracovať, študovať, začať podnikať alebo žiť v EÚ
 • Návštevníci z UK v EÚ potrebujú platný cestovný pas; víza sú potrebné pre pobyty dlhšie ako 90 dní na obdobie 180 dní; dodatočné hraničné kontroly; Pasy EÚ pre domáce zvieratá z UK pri dovoze do EÚ už neplatia
 • Doložka o nediskriminácii zaručuje rovnaké zaobchádzanie občanov EÚ na krátkodobé víza
 • Koordinácia niektorých dávok sociálneho zabezpečenia (starobné a pozostalostné dôchodky, pred odchodom do dôchodku, zdravotná starostlivosť, materstvo/otcovstvo, pracovné úrazy) uľahčenie práce v zahraničí a nestratenie práv

Letecká doprava

 • Leteckí dopravcovia z UK sa už plne nezúčastňujú Liberalizovaného leteckého trhu EÚ:

• Už nemôžu prevádzkovať lety a prepravovať cestujúcich a / alebo nákladné lety medzi destináciami EÚ na základe licencie vydanej v UK

• Už nemôžu prevádzkovať lety a prepravovať cestujúcich ďalej do alebo z EÚ (napr. Londýn - Amsterdam - Bangkok)

 • UK sa už nezúčastňuje ani neprispieva k formovaniu noriem v Agentúre EÚ pre bezpečnosť letectva
 • Neobmedzená preprava z miesta na miesto medzi EÚ a UK letiskami (oslobodené sú letiská 3. a 4.triedy)
 • Členské štáty sa môžu dohodnúť na bilaterálnej 5. slobode s UK

pre náklady mimo EÚ (napr. Paríž - Londýn - New York)

 • Spolupráca v oblasti ochrany leteckej prepravy, bezpečnosti a riadenia dopravy
 • Ustanovenia týkajúce sa pozemnej obsluhy a prevádzkových intervalov (nediskriminácia a prístup) a práva cestujúcich, doložky o nastavení horizontálnych pravidiel pre životné prostredie, sociálne otázky a hospodársku súťaž

Cestná doprava

 • UK sa už nezúčastňuje na jednotnom trhu EÚ pre dopravné služby
 • Prevádzkovatelia z UK strácajú neobmedzené právo na správanie

poskytovanie dopravných služieb v rámci členských štátov EÚ (krížové prepravy) a tri kabotážne operácie na území jedného členského štátu

 • Podľa nar. EP a Rady 1072/2009/ES môže dopravca uskutočniť najviac tri po sebe nasledujúce kabotážne prepravy, a to do siedmich dní od poslednej vykládky v tomto členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.
 • Neobmedzený prístup z miesta na miesto pre dopravcov prepravy nákladov medzi EÚ a UK + plná prepravné práva cez územia každého iného štátu
 • Právo na vykonanie až 2 ďalších operácií na území druhej strany (z toho maximálne 1 kabotáž pre dopravcov z UK)
 • Ustanovenia o pracovných podmienkach, bezpečnosti na cestách a spravodlivých podmienkach súťaže, doložky o nastavení horizontálnych pravidiel pre životné prostredie, sociálne otázky a hospodársku súťaž

Rybolov

 • UK sa stáva nezávislým pobrežným štátom a je na ňom slobodne rozhodovať o prístupe k svojim vodám a rybolovu s ohľadom na svoje medzinárodné záväzky
 • UK opúšťa spoločnú rybársku politiku - EÚ spoločný právny rámec zabezpečujúci rovnaký prístup k vodám, stabilné dohody o zdieľaní kvót a udržateľné riadenie morských zdrojov
 • UK produkty rybolovu čelia colným a hygienickým (veterina a zdravotné) kontrolám pri vstupe do EÚ
 • Nové opatrenia zabezpečujú udržateľnosť a riadenie zdieľaných zásob rýb v EÚ a vody UK, pri rešpektovaní práv oboch strán a

povinnosti nezávislých pobrežných štátov

 • Prechodné obdobie 5 a pol roka, počas ktorého recipročné prístupové práva rybolovu vo všetkých ostatných vodách zostávajú nezmenené s postupným prenosom kvót EÚ na UK, berúc do úvahy potrebu zachovať morské zdroje a činnosť rybárskych spoločenstiev závislých na týchto vodách

Bezpečnosť a spolupráca

 • UK sa už nezúčastňuje ani netvorí rámec pravidiel Agentúry EÚ pre policajnú a justičnú spoluprácu (Europol, Eurojust) a ďalej nemá výhody privilegovanej spolupráca medzi políciou a súdmi orgánmi
 • UK ďalej nemá prístup k citlivým databázam EÚ a sieťam ohľadom podpory oblastí EÚ ako je sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, ako napríklad i SIS II
 • Pokračujúca spolupráca medzi UK, Europolom a Eurojust
 • Dojednania o úzkej spolupráci medzi národné policajné a súdne orgány UK a členskými štátmi vrátane výmeny
 • Mechanizmy na rýchlu výmenu a zberu údajov o cestujúcich (osobných údajov), DNA, odtlačkov prstov a údaje o registrácii vozidla (Prüm), a trestné záznamy a informácie
 • Spolupráca v oblasti cezhraničných zdravotných bezpečnostných hrozieb a výmeny utajovaných skutočností

Unijné programy

 • Spojené kráľovstvo už nefinancuje EÚ programy, napr.

• NextGenerationEU, zameraný na urýchlenie kolektívnej obnovy EÚ z pandémie Covid;

• financovanie regionálneho rozvoja a súdržnosti;

• podpora rozvoja poľnohospodárstva a vidieka;

• a veľa ďalších.

 • UK je vylúčený z citlivých projektov s vysokou bezpečnosťou alebo zmlúv
 • UK sa zúčastňuje na 5 programoch EÚ otvorených pre účasť tretích krajín (s výhradou jeho finančného príspevku), a to:

• Horizont Európa (výskum a inovácie)

• Výskumný a vzdelávací program Euratomu

• ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor (zariadenie na test fúzneho reaktora)

• Copernicus (systém monitorovania Zeme)

• Prístup k satelitnému sledovaniu a sledovaniu EÚ (SST) služby