Aplikácia Dohody o voľnom obchode EÚ - krajiny ACP

20.02.2019

Európska únia vydala Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane Európska únia a Samojský nezávislý štát oznámili ukončenie postupov potrebných na predbežné vykonávanie Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane v súlade s článkom 76 ods. 2 tejto dohody. Dohoda sa teda predbežne vykonáva od 31. decembra 2018 medzi Európskou úniou a Samojským nezávislým štátom.

Viac sa dozviete TU: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57558250-e66d-41ea-ba83-9400d77de7f3.0020.01/DOC_2&format=PDF